Reset Password

Your search results

Terms and Conditions

Algemene voorwaarden bij gebruik van de website, aankoop van diensten, producten of services en overeenkomst tot huur van een vakantiewoning

Naar Privacy Policy

Naar Algemene Huisregels

Algemene voorwaarden bij overeenkomst tot huur van een vakantiewoning

Partijen: 

 1. De logieshouder, hierna genoemd: ‘verhuurder’; en
 2. De klant” hieronder verstaat men de fysieke perso(o)nen die de bedoeling heeft (hebben) in de woning te verblijven; zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk hierna te noemen: ‘huurder’;

Overwegen het volgende:

 • partijen wensen een huurovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan
 • verhuurder en huurder leggen de tussen hen gemaakte afspraken vast in deze overeenkomst

Zijn overeengekomen:

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. 

Artikel 1 – Omschrijving gehuurde

 1. Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder een volledig uitgeruste en bemeubelde woning, hierna te noemen: ‘het gehuurde’ of ‘de woning’.
 2. De verhuurder biedt het gehuurde aan en de huurder aanvaardt het goed in de staat zoals het zich bevindt, in goede staat van onderhoud, veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid en conform zowel de koninklijke als de lokale wetten en besluiten, die van toepassing zijn.
 3. Deze overeenkomst bevat een controlelijst voor het aanduiden van eventuele schade of gebreken aan de woning of zijn inboedel.

Artikel 2 – Bestemming gehuurde

 1. Huurder zal het gehuurde uitsluitend gebruiken als woning of verblijf voor het houden van een vakantie, de huurder kan van deze woning niet zijn hoofverblijfplaats maken. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder mag huurder het gehuurde niet voor een andere bestemming gebruiken.  
 2. Het gehuurde zal door maximum 2 personen worden bewoond. Waaronder het aantal volwassenen en kinderen jonger dan 12 wordt aangegeven.  Het is niet toegestaan om het gehuurde met meer dan het aangemelde aantal personen te bewonen.  Het maximale aantal toegelaten gasten in het gehuurde is beperkt tot 4 personen.  Voor het verblijf van extra personen geldt een toeslag per nacht voor iedere bijkomende persoon na 2 personen. De huurder is verplicht extra personen aan te melden en voorafgaand te betalen bij de verhuurder.  Ook indien de huurder nalaat extra personen aan te melden, zal de verhuurder de toeslag alsnog mogen doorrekenen al dan niet verhoogd met een extra administratieve sanctie van € 25.
 3. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of in gebruik te geven aan derden.

Artikel 3 – Duur overeenkomst

 1. De huur word afgesloten voor een periode van een vast aantal dagen/weken/maanden en gaat in op de vaste aangegeven datum om 15:00 uur en eindigt op de vaste aangegeven datum om 11:00 uur.
 2. De huurovereenkomst eindigt na afloop van de omschreven periode zonder dat daarvoor opzegging is vereist.
 3. De huurder is gehouden het gehuurde om uiterlijk 11.00 uur vrij te maken op de dag van vertrek.  Laattijdig vertrek kan resulteren in problemen om de woning voor te bereiden voor de volgende huurders en zal daarom worden doorgerekend aan € 50. Indien aankomende huurder omwille van een laattijdig vertrek van de vorige huurder hun verblijf zouden annuleren, wordt de volledige kost voor dat verblijf aan de vorige huurder doorgerekend ook al heeft hij ondertussen de woning verlaten.  Indien aankomende huurder omwille van een laattijdig vertrek van de vorige huurder aanspraak zouden maken op een vergoeding voor laattijdige terbeschikkingstelling, zal deze aan de vorige huurder worden doorgerekend.

 Artikel 4 – Prijs

 1. De overeengekomen huurprijs omvat de kost voor normaal verbruik van water en energie. Dit bedrag omvat normaal verbruik voor het verblijf van het aantal aangemelde personen.
 2. Toeristenbelasting in toepasselijk in Antwerpen overeenkomstig het gemeentereglement.
  https://www.ondernemeninantwerpen.be/belasting-op-overnachtingen-toeristische-logies
 3. De vaste kosten zijn inbegrepen in de huurprijs en bestaan uit kosten voor het ‘normale’ verbruik van water, elektriciteit, verwarming en internet.  Ingeval exuberant verbruik, misbruik of nalatigheid is het de verhuurder toegestaan meerkosten buiten het redelijk verbruik door te rekenen aan de huurder.
 4. Bed-, bad- en keukenlinnen zijn voorzien voor het aangemelde aantal personen. Aangerekende schoonmaakkosten betreffen enkel de vergoeding voor het reinigen van linnen. De huurder is gehouden de woning overeenkomstig de voorwaarden in Artikel 9 in propere staat achter te laten bij vertrek.
 5. Betaling van de huurprijs alsmede de borg en eventueel bijkomende kosten geschieden geschiedt door overmaking op bankrekening van verhuurder via een van de aangeboden online betalingsmethoden. Eventuele kortingen of verrekeningen worden enkel voorafgaandelijk toegepast op de huurprijs op het moment van reservatie. Eventuele kosten voor online betalingen worden doorgerekend aan de huurder

Artikel 5 – Bevestiging van reservatie

 1. Huurder zal bij boeking de betaling van de volledige huurprijs voldoen, waarbij enkel de betaling geldt als bevestiging van de reservering en waarna de overeengekomen data op kalender zullen worden vastgelegd.
 2. Indien huurder niet het volledige bedrag bij reservatie heeft betaald, komt per direct de reservering te vervallen. Huurder kan dan geen aanspraak maken op de afspraken uit onderhavige overeenkomst.
 3. Ingeval bij onvolledig betaalde reservatie tussentijds andere reservaties werden aangevraagd en betaald, zal de datum van de eerste volledige betaling gelden als bewijs voor bevestiging van de boeking.  De laatst ontvangen betaling zal in dit geval worden terugbetaald aan de huurder en de betreffende boeking zal als nietig worden beschouwd.
 4. De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijk dubbele boekingen via verschillende platformen al dan niet te wijten aan synchronisatieproblemen of andere tussen verschillende verhuurplatformen.  Hij zal er alles aan doen om de laatst ontvangen boeking zo snel mogelijk te annuleren en terug te betalen.  In dit geval zal de verhuurder geenszins geroepen kunnen worden tot het betalen van een schadevergoeding.
 5. Huurder zal uiterlijk 4 weken voor het betrekken van de vakantiewoning alle eventueel nog openstaande bedragen overmaken op de rekening van verhuurder.  Bij niet betalen of annuleren van de reservatie zullen alle bedragen overeenkomstig Artikel 8 van de overeenkomst verschuldigd en opeisbaar blijven. Voor reserveringen of wijzigingen voor een verblijf binnen de 4 weken, worden alle kosten onmiddellijk volledig, samen met de waarborg en de belastingen betaald.
 6. De huurder dient bij reservatie en uiterlijk op moment van aankomst een fotokopie van de voorkant van het paspoort of identiteitsbewijs van de huurder(s) aan de verhuurder te bezorgen.
 7. Ingeval openstaande betalingen op de dag van aankomst of de vereiste identificatiegegevens niet werden of worden aangeleverd, zal de verplichting van de verhuurder om toegang tot het goed te verschaffen worden uitgesteld tot de alle bedragen volledig aantoonbaar betaald en de vereiste documenten geleverd zijn.

Artikel 6 – Overeenkomst

 1. Voor de overeenkomst is geen enkele vorm voorgeschreven. De overeenkomst is gesloten overeenkomstig de vooropgestelde voorwaarden, vanaf de aanvaarding door een partij van een aanbod vanwege de andere partij.
 2. In geval van een schriftelijke overeenkomst dient de verhuurder de aankomst- en vertrekdatum van de klant te vermelden samen met de overeengekomen prijs, de omschrijving van de gevraagde diensten en de eventuele betalingsregeling.  De overeenkomst wordt in dat geval gedateerd, ondertekent door en overgemaakt aan beide partijen.  
 3. Pas nadat de verhuurder de volledige betaling en nodige documenten van de huurder heeft ontvangen, wordt de reservering definitief.

Artikel 7 – De Waarborg

 1. Om een goede afloop van het huurcontract te verzekeren, betaalt de huurder bij reservatie een huurwaarborg aan de verhuurder, en uiterlijk alvorens hij het goed in gebruik mag nemen. De huurwaarborg wordt samen met de huurprijs voor reservatie, hetzij uiterlijk 4 weken voor de ingang van het contract overgemaakt aan de verhuurder. 
 2. De verplichting van de verhuurder om toegang tot het goed te verschaffen wordt uitgesteld tot de huurwaarborg volledig aantoonbaar betaald is. Bij gebreke van betaling zal de overeenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd. De huurwaarborg staat volledig los van de te betalen huur.
 3. Na afloop van de huurperiode kan deze waarborg aangewend worden om eventuele schade, kosten voor extra verbruik, kosten voor schoonmaak of was en eventuele andere tekortkomingen te verrekenen.
 4. Wanneer geen bijkomende kosten werden vastgesteld, zal deze huurwaarborg (eventueel verminderd met de toepasselijke kosten) binnen de 7 werkdagen na de huurtermijn terugbetaald worden door de verhuurder. Eventuele bankkosten hieraan verbonden zijn ten laste van de huurder. 
 5. Indien de het bedrag van de borg niet toereikend is, zal de verhuurder de huurder aanspreken voor het resterende bedrag.

Artikel 8 – Annulering

 1. Indien huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, zal hij verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per e-mail te worden bevestigd.
 2. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  1. 0% bij annulering binnen de 48 uur na reservatie, hetzij de boeking plaatsvindt binnen de 48 uur voor aankomst, in dat geval blijft de 100% annuleringskost verschuldigd.
  2. 50% bij annulering tot 30 dagen voor de aanvangsdatum van de huurperiode.
  3. 100% van de huurprijs bij annulering tot 7 dagen voor de aanvangsdatum van de huurperiode.
 3. Indien de huurder tijdens de huurperiode meedeelt geen gebruik (meer) van het gehuurde te zullen maken, blijft hij de volledige huurprijs verschuldigd.
 4. Verhuurder mag naast de annuleringskosten een vast bedrag van € 25,- aan administratiekosten in rekening brengen.
 5. Indien het verblijf voor de (gedeeltelijk) overeengekomen periode alsnog wordt verhuurd aan een derde, mag de verhuurder vrij beslissen om de annuleringskosten te verminderen met de alsnog bekomen huuropbrengst.
 6. De verhuurder behoudt het recht de overeenkomst ten allen tijde op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. In dat geval wordt de huurder zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van de annulering van het huurcontract en zal deze binnen 7 werkdagen na annulering de reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen.
 7. Indien de verhuurder het verblijf annuleert tijdens de looptijd van de reservatie door schuld van de huurder, zal hij geen enkele vergoeding nog terugbetaling van de resterende looptijd aan de huurder verschuldigd zijn.
 8. Indien de verhuurder het verblijf annuleert tijdens de looptijd van de reservatie door schuld van de verhuurder, zal hij het bedrag voor de resterende looptijd van de reservatie binnen de 7 werkdagen aan de huurder overmaken.
 9. Voor boekingen via externe platformen zijn mogelijk specifieke annuleringsvoorwaarden van toepassing, deze zijn beschikbaar op de advertentie op het betreffende platform. Indien geen specifieke annuleringsvoorwaarden beschikbaar op het externe platform worden de annuleringsvoorwaarden overeenkomstig Artikel 8 van deze overeenkomst toegepast.
  https://www.lovedantwerp.be/cancellation-policy/

Artikel 9 – Staat van onderhoud

 1. Verhuurder zal het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan de huurder ter beschikking stellen.
 2. Het verhuurde goed wordt voor ingebruikname volledig gepoetst en in een nette staat gebracht. Bij het verlaten van de woning dient het huis terug in een nette staat afgeleverd te worden.
 3. De huurder verbindt er zich toe om zijn afval correct te sorteren volgens de gemeentelijke procedures en zoals hieronder aangegeven. De gemeente legt hoge boetes op wanneer huisvuil niet correct gesorteerd wordt. Er wordt daarom door de verhuurder eveneens streng toegekeken op dit vlak.

  Alle afval op een correcte manier en overeenkomstig de aangegeven instructies op de vuilbakken te sorteren:

  • RESTAFVAL + GFT
  • PMD
  • GLAS wordt NOOIT in de vuilbak gegooid, maar NAAST de vuilbak of op het aanrecht verzameld.  Glas in vuilniszakken kan enorme verwondingen veroorzaken tijdens de ophaling of verwerking ervan door de afvaldienst. De gemeente deelt hoge boetes uit bij constatering van glaswerk in de vuilzakken
  • Grote hoeveelheden PAPIER/KARTON apart te verzamelen in een papieren zak of doos naast de vuilnisbak

   Bij niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra kosten aangerekend worden

 4. Het voor de schoonmaak vermelde tarief omvat enkel de kosten voor de wasserij van het ter beschikking gestelde linnen.   Voor vertrek dient de huurder er zelf alles aan doen om het goed opgeruimd en in nette en zindelijke staat terug af te leveren, dit houdt in:
  • alles op zijn plaats terugzetten
  • afwas dient gewassen en gedroogd terug in de daarvoor bestemde kasten te worden geplaatst.
  • alle gebruikte huishoudelijke apparatuur en het sanitair schoon te maken.
  • alle wellness en sanitaire faciliteiten dienen ten alle tijde met zorg en overeenkomstig de hygiënische en aanwezige gebruiksvoorschriften te worden behandeld. Niet naleven van de voorschriften kan resulteren in defecten,  het slecht functioneren van de installaties, of speciale reinigingsbehandelingen vereisen, alle daaruit voortvloeiende kosten zullen worden verhaald op de huurder.
  • vuilnis dient overeenkomstig het gemeentereglement gesorteerd te worden, sanitaire vuilzakjes dienen voor het vertrek dichtgeknoopt in de grote afvalzak in de keuken te worden geplaatst, hiervoor zijn bakken met overeenkomstige instructies voorzien.
  • alle linnengoed dient te worden verzameld nabij de wasmachine in de keuken.

   Bij niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aangerekend worden.

Artikel 10 – Gebruiksvoorschriften

 1. Het is ten strengste verboden te roken in de woning.
 2. Huisdieren zijn in het gehuurde niet toegestaan. 
 3. Huurder dient het gehuurde zodanig te gebruiken dat hij niet in strijd handelt met enige wet, de algemene plaatselijke verordeningen of andere overheidsvoorschriften.
 4. De huurder verbindt er zich toe het reglement van inwendige orde zoals beschikbaar gesteld in de de woning stipt en correct op te volgen.
 5. Huurder mag geen hinder of overlast veroorzaken aan andere bewoners van het gebouw, omwonenden of de omgeving, en respecteert de huisregels wat betreft veiligheid, geluidsoverlast en hygiëne. De huurder houdt zich er aan geen lawaai te maken tussen 22.00 en 8.00 uur, ten alle tijde de rust in de gemeenschappelijke delen te bewaren.
 6. Huurder dient passende voorzorgsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat er schade aan het milieu in welke vorm dan ook ontstaat.
 7. Huurder dient passende maatregelen te treffen ter voorkoming van schade aan het gehuurde dan wel veroorzaakt door het gehuurde of personen die hij heeft toegelaten in de woning.   De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder hiervan direct kennis te geven aan verhuurder en diens instructies zoveel mogelijk op te volgen. Alle bijkomende kosten die zouden voortvloeien uit het nalaten van tijdig en volledig informeren van de verhuurder en navolgen van de richtlijnen zullen ten laste vallen van de huurder.
 8. Het melden van schade die is of die dreigt te ontstaan, gebeurt onmiddellijk en telefonisch, en dient tevens schriftelijk of per e-mail te worden bevestigd.
 9. Het is de huurder niet toegelaten zich toegang te verschaffen tot de afgesloten gedeelten of bergruimten van het gehuurde en evenmin zich te bevoorraden met extra bed of bad linnen of andere voorraden die aanwezig zou zijn in de opbergruimten.  Extra linnen is verkrijgbaar op aanvraag en tegen toeslag. Bij misbruik zullen extra kosten of ontvreemding van voorraad of goederen worden doorgerekend aan de huurder.
 10. In geen geval mogen de bedden gebruikt worden zonder bedlinnen, in geen geval is het toegestaan de zetel te gebruiken als bed. Bij niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aangerekend worden.
 11. De huurder verbindt er zich toe, het verhuurde goed en zijn inhoud in alle situaties te behandelen als een goede huisvader. Dit betreft o.a. het sluiten van ramen en deuren bij wind/regen, het afsluiten van de woning bij afwezigheid, en het redelijk verbruiken van water, elektriciteit en verwarming. Bij overmatig verbruik zal dit verrekend worden met de betaalde huurwaarborg.
 12. Het is de verhuurder toegestaan, door middel van een afspraak met de huurder, het goed te bezoeken, met als doel na te gaan of alle verplichting uitgevoerd worden. Dit recht moet rekening houden met het privéleven van de huurder en met mate uitgevoerd worden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, tenzij hij bewijst dat hij en de personen voor wie hij ten opzichte van de verhuurder verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, geen schuld treffen ten aanzien van het ontstaan van de schade.
 2. De huurder is gehouden bij aankomst de controlelijst te overlopen en eventuele schade, opmerkingen, gebreken aan te duiden, door het bezorgen van de ingevulde lijst aan de verhuurder alle gebreken onmiddellijk na aankomst te communiceren. Alle kosten voor het herstellen van schade, opmerkingen, gebreken die worden vastgesteld na vertrek van de huurder en die niet werden doorgegeven aan de verhuurder zullen beschouwd worden als ten laste en opeisbaar van de huurder.
 3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de door huurder geleden schade als gevolg van gebreken aan het gehuurde. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen die in en/of rondom het huis gebeuren.
 4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de door huurder geleden schade als gevolg van gebreken aan door huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen aan het gehuurde.
 5. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oorzaken waarop verhuurder geen invloed heeft zoals, doch niet uitsluitend, vorst, storm, blikseminslag, relletjes, gewapende conflicten, natuurrampen en overige calamiteiten.
 6. De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder braak. Bij diefstal zonder sporen van braak, maar bijv. door het niet afsluiten van ramen en deuren bij afwezigheid, is de huurder eveneens aansprakelijk voor de geleden schade. In ieder geval zal de politie bij vaststelling van diefstal of inbraak onmiddellijk worden verwittigd om hiervan officiële vaststelling te doen.

Artikel 12 – Einde huurovereenkomst en oplevering

 1. Huurder zal het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst aan verhuurder opleveren in de staat zoals beschreven artikel 4.
 2. Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het gehuurde in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten. Grote schoonmaak na het verblijf is niet in huurprijs inbegrepen en zal worden doorgerekend aan een vast tarief per uur overeenkomstig de kost van de schoonmaakfirma. Er zijn voldoende producten en materialen ter beschikking in het gehuurde opdat de huurder tijdens zijn verblijf het nodige onderhoud zou kunnen uitvoeren. Het is niet de bedoeling schoonmaakmiddelen en producten bij vertrek mee te nemen naar huis, deze dienen in de woning te blijven, bij ontvreemding zullen de kosten worden doorgerekend aan de huurder.

Artikel 13 – Niet nakoming

 1. Komt één van de partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van een geringe aard of omvang is dat zij de ontbinding niet vereist. Bij ontbinding bestaat er aanspraak op een vergoeding voor de partij die de ontbinding inroept, overeenkomstig de bedragen in Artikel 8, tenzij de tekortkoming aan deze partij kan worden toegerekend.
 2. Bij ontbinding of respectievelijk gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van verhuurder restitueert hij (een deel van) de betaalde huurprijs, overeenkomstig de bedragen in Artikel 8.

Artikel 14 – Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

Indien een deel van deze huurovereenkomst nietig of vernietigbaar is, dan tast dit de overige bepalingen in de overeenkomst niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat partijen bij het sluiten van de overeenkomst op dat punt voor ogen hadden.

Artikel 15 – Allerlei

Eventuele drukfouten in deze voorwaarden, het contract, op de website en/of andere formulieren en documenten, zijn onder voorbehoud. De verhuurder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen door middel van errata.

De verhuurder is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk en verantwoordelijk voor ontstane schade aan de huurder of betrokken personen noch zijn roerende- en onroerende goederen.

De afzonderlijke huurinstructies en richtlijnen voor gebruik van de woning tijdens het verblijf, maken integraal deel uit van deze overeenkomst. Gelieve alle bepalingen strikt te volgen.

Prijsoffertes vanwege de logieshouder zijn vrijblijvend en geschieden zonder enige verbintenis. Klachten betreffende de geleverde kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij de logies houder toekomen binnen de zeven dagen na de levering.

Artikel 16 – Online handtekening

Indien partijen gebruikmaken van de digitale overeenkomst dan verklaren zij daarmee dat deze overeenkomst de originele versie is en alle partijen rechtsgeldig bindt. Ingeval partijen gebruik maken van een schriftelijke overeenkomst ontvangen alle partijen een kopij per e-mail, die zodra alle partijen dit hebben ondertekend, het bewijs vormt dat de overeenkomst rechtsgeldig tot stand is gekomen.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.
 2. Bij eventuele geschillen is de rechtbank bevoegd in het arrondissement waar het gehuurde is gelegen.

Artikel 19 Controlelijst van oplevering

Naar Controlelijst van oplevering